Ubezpieczenia dla firm

W zależności od Twoich potrzeb i charakteru prowadzonej działalności, ubezpieczeniem możesz objąć:

-budynki, budowle lub pomieszczenia wykorzystywane do działalności
-nakłady inwestycyjne poniesione w związku z wynajmem pomieszczeń
-maszyny, urządzenia, wyposażenie
-środki obrotowe
-mienie osób trzecich – np. przyjęte do wykonania usługi
-mienie pracownicze – odzież pozostawioną w szatni
-sprzęt elektroniczny
-mienie w transporcie (cargo)
-odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem działalności

Zakres ochrony Twojego mienia zależeć będzie od rodzaju ryzyk włączonych do ubezpieczenia:
-od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym od dymu, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, przepięć, huraganu, wybuchu, zalegania śniegu lub lodu, upadku drzew itd.
-od kradzieży z włamaniem
-od wandalizmu – również od graffiti
-od stłuczenia – szyby i inne przedmioty szklane (szklane blaty stołów, lustra, akwaria, terraria)
-lub od wszystkich ryzyk (ALL Risks)

Dodatkowo
Zakres ochrony możesz rozszerzyć dodatkowo o:

-Assistance – pomoc stolarza, ślusarza, hydraulika, informatyka
-Ubezpieczenie NNW pracowników

Ubezpieczenia adresowane zarówno do firm transportowych, których podstawą działalności jest przewóz towarów, a także do wszystkich innych przedsiębiorców, których towary wędrują po kraju i po świecie.

Oferujemy ubezpieczenia OC przewoźnikom drogowym i spedytorom zapewniające ochronę przed roszczeniami zleceniodawców w przypadku uszkodzenia towaru. Natomiast właścicielom towarów proponujemy ubezpieczenia CARGO, które zabezpieczą towar na wypadek zdarzeń nie objętych odpowiedzialnością przewoźnika.


Ubezpieczenie biura rachunkowego

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego adresowane jest do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym wykonujących czynności doradztwa podatkowego

OBOWIĄZKOWE:
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r.
DOBROWOLNE:
-KADRY i PŁACE – nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym
-podwyższające sumę gwarancyjną ponad poziom ubezpieczenia obowiązkowego

OC medyczne

Ubezpieczenia OC medyczne adresowane są do wszystkich podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne, np. lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek, położnych, pomocy dentystycznych, rehabilitantów, ratowników medycznych, a także innych podmiotów związanych z działalnością leczniczą
OBOWIĄZKOWE
na podstawie Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r.
DOBROWOLNE:
dla podmiotów nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obowiązkowego podwyższające sumę ubezpieczenia ponad poziom ubezpieczenia obowiązkowego

OC nauczycieli, instruktorów, wychowawców:

Ubezpieczenie dobrowolne adresowane do nauczycieli, instruktorów i wychowawców
Ubezpieczeniem mogą zostać objęci:

-nauczyciele pracujący w każdej szkolnej i przedszkolnej placówce
-wychowawcy kolonijni, wychowawcy na obozach młodzieżowych, harcerskich, sportowych
-instruktorzy różnych dyscyplin sportowych, min. instruktorzy nauki pływania, tańca, narciarstwa

Oferujemy ubezpieczenia grupowe Pracowników i ich Rodzin dla firm składających się już z 3 osób.
Dla niewielkich firm mamy w ofercie gotowe pakiety z kilkunastoma wariantami do wyboru, tak by każdy przedsiębiorca mógł dopasować odpowiednią ochronę dla swojej załogi.
Dla większych firm przygotowujemy indywidualną ofertę po zebraniu propozycji od kilku Ubezpieczycieli.
Do przygotowania oferty potrzebujemy jedynie kilku podstawowych informacji o grupie pracowników: ilość osób, rodzaj wykonywanej pracy oraz struktura płci i wieku.

Zakres świadczeń

W zależności od wybranego wariantu zakres ubezpieczenia obejmować będzie:

-ochronę najbliższych w przypadku śmierci
-pomoc w przypadku utraty zdrowia
-świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
-świadczenie w razie poważnego zachorowania
-świadczenie z tytułu niezdolności do pracy
-zasiłek szpitalny
-zasiłek rehabilitacyjny
-wsparcie w rodzinnych sytuacjach
-urodzenie Dziecka
-choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć Dziecka
-choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć Współmałżonka
-śmierć Rodziców, śmierć Teściów

Karencja

Karencja to czas, w którym ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest jedynie do zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Okresy karencji wynoszą od 3 do 6 miesięcy.
W przypadku zmiany Ubezpieczyciela i przejścia z innej grupówki okresy karencji nie będą obowiązywać. Karencja będzie miała zastosowanie jedynie w odniesieniu do szerszego zakresu i wyższych sum ponad dotychczasowe.Zamów kontakt

E-mail

Numer telefonu

Wiadomość

 

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9